Ochranu přírody a krajiny v CHKO Litovelské Pomoraví vykonává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR prostřednictvím Správy CHKO. Hlavní náplní činnosti AOPK ČR je státní správa v oblasti ochrany přírody a krajiny, dále zajišťování péče o cenné lokality a v neposlední řadě monitoring zájmových druhů a jejich výskytu v území.

Zonace CHKO

Zonace je důležitým nástrojem ochrany přírody. Na nejcennějších místech CHKO zajišťuje přísnou ochranu, v okrajových oblastech naopak umožňuje smysluplné využití pozemků a snižuje zbytečnou administrativní zátěž obcím.

Více informací

Maloplošná zvláště chráněná území

V CHKO Litovelské Pomoraví se celkem nachází 25 maloplošně zvláště chráněných území. Ty představují ukázky toho nejcennějšího a nejdochovalejšího z naší přírody. Celková plocha těchto území v chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví představuje cca 15 % její rozlohy.

Více informací

Památné stromy

V CHKO Litovelské Pomoraví se celkem nachází 37 památných stromů (či skupinek stromů). Nejčastěji jde o duby, dále pak lípy (2), buk (1), topol (1), olše (1) a jilm vaz (1).

Více informací

Péče o přírodu

CHKO Litovelské Pomoraví je tvořeno převážně komplexem vodních toků, zachovalých lužních lesů a lučních společenstev obklopených ornou půdou.

Více informací

Územní systém ekologické stability

Územní systém ekologické stability (dále ÚSES) je podle § 3 zákona o ochraně přírody a krajiny vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu.

Více informací

Krajinný ráz a výstavba

Chráněná krajinná oblast Litovelské Pomoraví byla zřízena mimo jiné proto, aby zůstaly do budoucna zachovány a rozvíjeny hodnoty zdejší krajiny, její pestrost, příroda i typický vzhled sídel a staveb.

Více informací