Mimořádně významné stromy, jejich skupiny a stromořadí lze dle § 46 zákona 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny vyhlásit rozhodnutím orgánu ochrany přírody za památné stromy. Památné stromy je zakázáno poškozovat, ničit a rušit v přirozeném vývoji. Je-li třeba památné stromy zabezpečit před škodlivými vlivy z okolí, může pro ně příslušný orgán ochrany přírody vymezit ochranné pásmo, ve kterém lze stanovené činnosti a zásahy provádět jen s předchozím souhlasem. Pokud tak neučiní, má každý strom základní ochranné pásmo ve tvaru kruhu o poloměru desetinásobku průměru kmene měřeného ve výši 130 cm nad zemí. V tomto pásmu není dovolena žádná pro památný strom škodlivá činnost, například výstavba, terénní úpravy, odvodňování, chemizace.

V CHKO Litovelské Pomoraví se celkem nachází 37 památných stromů (či skupinek stromů). Nejčastěji jde o duby, dále pak lípy (2), buk (1), topol (1), olše (1) a jilm vaz (1).

https://arcg.is/0j4C0b0