Ochranu přírody a krajiny v CHKO Litovelské Pomoraví vykonává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR prostřednictvím Správy CHKO. Hlavní náplní činnosti AOPK ČR je státní správa v oblasti ochrany přírody a krajiny, dále zajišťování péče o cenné lokality a v neposlední řadě monitoring zájmových druhů a jejich výskytu v území. Území CHKO je v rámci soustavy NATURA 2000 vymezeno jako Ptačí
oblast a Evropsky významná lokalita Litovelské Pomoraví. Jako velkoplošně zvláště chráněné území byla oblast vyhlášena
29. října 1990.

Zonace CHKO

Zonace je důležitým nástrojem ochrany přírody. Na nejcennějších místech CHKO zajišťuje přísnou ochranu, v okrajových oblastech naopak umožňuje smysluplné využití pozemků a snižuje zbytečnou administrativní zátěž obcím.

Více informací

Maloplošná zvláště chráněná území

V CHKO Litovelské Pomoraví se celkem nachází 25 maloplošně zvláště chráněných území. Ty představují ukázky toho nejcennějšího a nejdochovalejšího z naší přírody. Celková plocha těchto území v chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví představuje cca 15 % její rozlohy.

Více informací

Památné stromy

V CHKO Litovelské Pomoraví se celkem nachází 37 památných stromů (či skupinek stromů). Nejčastěji jde o duby, dále pak lípy (2), buk (1), topol (1), olše (1) a jilm vaz (1).

Více informací

Péče o přírodu

CHKO Litovelské Pomoraví je tvořeno převážně komplexem vodních toků, zachovalých lužních lesů a lučních společenstev obklopených ornou půdou.

Více informací

Územní systém ekologické stability

Územní systém ekologické stability (dále ÚSES) je podle § 3 zákona o ochraně přírody a krajiny vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu.

Více informací

Krajinný ráz a výstavba

Chráněná krajinná oblast Litovelské Pomoraví byla zřízena mimo jiné proto, aby zůstaly do budoucna zachovány a rozvíjeny hodnoty zdejší krajiny, její pestrost, příroda i typický vzhled sídel a staveb.

Více informací