Chci získat výjimku pro zájmový chov nebo pěstování

Pokud zamýšlíte chovat zvláště chráněný druh živočicha nebo pěstovat zvláště chráněný druh rostliny, je nutné mít pro takový chov/pěstování výjimku. Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen "ZOPK")  totiž držení zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin omezuje. Druhy, kterých se takové omezení týká, obsahuje vyhláška č. 395/1992 Sb.  

Žádost o výjimku ze zákazu chovu či pěstování je potřeba zaslat písemnou formou na příslušný orgán ochrany přírody podle toho, kde bude chovatel či pěstitel chov/pěstování provozovat.
Problematiku chovu a držení živočichů vyskytujících se na území České republiky také ovlivňuje fakt, zda daný druh podléhá/nepodléhá úmluvě CITES, která ohrožené druhy chrání regulací obchodu s nimi. Mezi takové zvláště chráněné druhy (z hlediska ZOPK), které jsou na našem území často chovány a současně je s nimi regulován obchod (tzv. CITESové druhy), jsou dravci a sovy. Více k tématu úmluvy CITES a postupu najdete na samostatné stránce.

Co vše potřebuji?

K držení a chovu/pěstování druhů zařazených do kategorie zvláště chráněný (kriticky ohrožený, silně ohrožený, ohrožený) je nutné mít výjimku ze zákazu chovu (pěstování) a držení dle § 56 ZOPK. Výjimka se vztahuje na chovatele (pěstitele) a konkrétní jedince a není přenosná. K chovu druhů ptáků, kteří nejsou zvláště chránění a vyskytují se na území Evropské unie, je nutné mít rozhodnutí o odchylném postupu při ochraně ptáků dle § 5b ZOPK.

Alternativou u živočichů je tzv. osvědčení o skutečnosti, že se jedná o živočicha odchovaného v lidské péči dle § 54 odst. 4 ZOPK ("osvědčení"), které je možné získat pro jedince jakéhokoli druhu odchovaného v zajetí. Podmínkou je nahlášení odchovu do 30 dnů od narození jedince a jeho nezaměnitelné označení dle § 54 odst. 5 a 6 ZOPK. Vydané osvědčení o vzetí do evidence nahrazuje výjimku dle § 56 ZOPK a rozhodnutí o odchylném postupu dle § 5b ZOPK. Osvědčení není vázáno na žadatele a je přenosné mezi majiteli. V případě prodeje přechází originál osvědčení se zvířetem novému majiteli, který již o další povolení dle zákona žádat nemusí.

Výjimka ze zákazu obchodních činností (tzv. žlutý papír vydávaný pro druhy podléhající úmluvě CITES) nahrazuje, pokud je vydána pro živočicha narozeného a odchovaného v zajetí, jak výjimku ze zákazu chovu a držení, tak i osvědčení podle ZOPK a není nutné si v případě chovu takového živočicha o ně žádat.

Koho kontaktovat pro podání žádosti

Žádost o výjimku ze zákazu chovu (pěstování) a držení nebo odchylný postup při ochraně ptáků je třeba zaslat příslušnému orgánu ochrany přírody dle následujícího klíče ve vztahu k tomu, kde chovatel/pěstitel bydlí, či kde bude vykonáván chov/pěstování:

Dotčené území leží v Kde podat žádost
CHKO a další zvláště chráněné území ČR mimo níže uvedené AOPK ČR, příslušné regionální pracoviště
Krkonošský NP Správa Krkonošského NP
NP + CHKO Šumava Správa NP Šumava
NP Podyjí Správa NP Podyjí
NP České Švýcarsko + CHKO Labské pískovce Správa NP České Švýcarsko
PR a PP a jejich ochranná písma (mimo CHKO a NP a jejich ochranná pásma a PUOS) příslušný krajský úřad
Vojenské újezdy příslušný újezdní úřad
Pozemky, které tvoří součást objektů důležitých pro obranu státu mimo vojenské újezdy (PUOS) AOPK ČR, příslušné regionální pracoviště (mimo územní správní obvody správ národních parků – zde příslušné správy národních parků)
Ostatní území příslušný krajský úřad (v případě obecně chráněných ptáků příslušný obecní úřad s rozšířenou působností)

Náležitosti žádosti

Potřebné správní akty vydává AOPK ČR pouze na žádost. Žádost musí obsahovat obecné náležitosti žádosti dle § 37 odst. 2 a § 45 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, dále speciální obsahové náležitosti stanovené v § 83a ZOPK.

V žádosti musí být uvedeno:

  • vaše úplná identifikace - jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jiná adresa pro doručování, resp. jméno, IČO a adresa sídla, žádáte-li jako podnikatel; u právnické osoby název (obchodní firmu), IČO, adresu sídla,  žádat musí osoba oprávněná jednat za právnickou osobu (zpravidla člen statutárního orgánu; v případě, že žádost podává například zaměstnanec, je nutné doložit se žádostí pověření od statutárního orgánu),
  • žadatel označí zvláště chráněný druh, který je předmětem žádosti o povolení výjimky ze základních podmínek ochrany tohoto druhu,
  • žadatel určí počet jedinců, pro které požaduje povolení výjimky a tyto jedince konkretizuje a doloží jejich původ (tedy např. kroužek, mikročip, od jakého chovatele pocházejí, v případě rostlin z jakého zdroje pocházejí),
  • žadatel uvede zakázanou činnost, pro kterou požaduje povolení výjimky (v tomto případě tedy držení a chov/pěstování),
  • žadatel zdůvodní a popíše svůj požadavek - je třeba uvést výčet a podrobné vysvětlení důvodů pro povolení výjimky,
  • žadatel svůj požadavek místně specifikuje,
  • žadatel podle potřeby k podání připojí další dokumenty a materiály (například doklady o původu jedinců, které chce chovat).

Dokumenty

Vzor žádosti – chov nebo pěstování
Vzor žádosti – osvědčení o odchování v lidské péči

Žádost lze poslat poštou, podat ústně do protokolu, elektronicky e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem, nebo zaslat prostřednictvím datové schránky.