Název projektu: Bilanční studie podzemních vod na území CHKO Litovelské Pomoraví

Logo Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Trvání projektu: 2009-2013
Finanční zdroje: Operační program Životní prostředí, oblast podpory 6.6 - “ Prevence sesuvů a skalních řícení, monitorování geofaktorů a následků hornické činnosti a hodnocení neobnovitelných přírodních zdrojů včetně zdrojů podzemních vod“
Celkové náklady: 1 872 063 Kč, z toho výše příspěvku z EU činila celkem 1 589 925 Kč
Lokalizace území: Olomoucký kraj
Smluvní partneři (zhotovitelé): Zpracovatel studie: OHGS, s. r. o.

Chráněná krajinná oblast Litovelské Pomoraví je existenčně závislá na vodním režimu údolní nivy řeky Moravy. Úzkou vazbu chráněných ekosystémů CHKO na vodní režim krajiny dokládá i zařazení území CHKO do Seznamu mezinárodně významných mokřadů Ramsarské konvence. Pravidelné jarní záplavy znamenají pro lužní lesy základní podmínku jejich vývoje. Přirozeně meandrující řeka Morava, která se svými bočními stálými i periodickými rameny vytváří unikátní krajinný typ "vnitrozemské říční delty", je "ekologickou páteří" nejen CHKO, ale i celé rozsáhlé oblasti Moravských úvalů. Litovelské Pomoraví ležící na podloží mohutných vrstev zvodnělých kvartérních štěrkopísků zároveň zajišťuje vysoký stupeň územní ochrany strategicky významných zdrojů pitné vody pro olomouckou aglomeraci. Vzhledem k tomu, že nejsou stanoveny limity vodárenské exploatace území, dochází v lokalitách CHKO ke kumulování negativních vlivů vodárenských odběrů podzemní vody na nivní ekosystémy, které jsou hlavním předmětem ochrany.

Cíl projektu:

Z výše uvedeného důvodu bylo účelem studie posoudit vliv odběrů podzemní vody nejen z hlediska hydrologického, ale také z hlediska tolerance lužních lesů k poklesu hladiny podzemní vody. Ze zpracovaných studií by měl být stanoven závěr s cílem přehodnotit zásoby podzemní vody s ohledem na zákonné požadavky ochrany přírody a krajiny v Chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví, stanovit limity čerpání podzemních vod, poskytnout odborný podklad pro návrhy managementových opatření a pro rozhodování orgánu státní správy ochrany přírody.

Realizovaná opatření:

  • Zajištění podkladů – údaje o lesních porostech na území CHKO LP, údaje o jímacích územích, údaje o hladinách podzemní vody zjištěné ve vegetačním období v pozorovacích vrtech,
  • Návrhová část – stanovení optimální hladiny podzemní vody pro jednotlivé typy porostů, stanovení míry tolerance uvedených typů porostů ke změně hladiny podzemní vody, stanovení konkrétního typu porostu s nejvyššími požadavky na hladinu podzemní vody,
  • Vyhodnocení a doporučení - vypracování matematického modelu proudění podzemní vody, který zobrazuje její pokles při různě velkých odběrech ve vztahu k bázi holocenních hlín pro zájmové lokality Litovel – Čerlinka, Pňovice-Březová, Černovír, Chomoutov, Štěpánov-Moravská Hůzová, Moravičany.
Krajina s rybníkem.