Název projektu: Objektivní akceptace vlka v člověkem pozměněné přeshraniční krajině (OWAD)

Logo projektu OWAD.   Logo Interreg.     Logo Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Číslo projektu: 100322836
Místo realizace: česko-saské pohraničí
Program: Program spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014-2020 Zdroj financování: 85 % ERDF (Evropský fond pro regionální rozvoj) a 15 % Ministerstvo životního prostředí České republiky
Celkový rozpočet: 994 273 €
Rozpočet AOPK ČR: 119 986 €
Doba trvání projektu: 1. 1. 2018-30. 9. 2020
Oficiální stránky projektu: https://owad.fzp.czu.cz/cs/
Hlavní partner projektu: Česká zemědělská univerzita v Praze
Partneři projektu: ​​​​​​​Museum přírodních věd Görlitz, ​​​​​​​Ministerstvo životního prostředí

Výstupy projektu:

Web AOPK ČR k problematice návratu vlků do ČR:

www.navratvlku.cz

Další výstupy jsou k dispozici stažení na tomto webu zde a zde.

Ilustrační fotografie vlka obecného.
Foto: Staffan Widstrand

​​​​​​​Cíle a náplň projektu:

Cílem projektu je zlepšení přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Saskem při společné péči a ochraně biodiverzity. Projekt cílí na zvýšení intenzity společné kooperace a přeshraniční soulad v efektivní ochraně vlka, zároveň však jde o snižování jeho konfliktního potenciálu v hospodářských zájmech na obou stranách. Vytvořením kooperační sítě vznikne prostor pro výměnu zkušeností a znalostí obou států a prostor pro společné klíčové aktivity. Konkrétními dotčenými subjekty a skupinami projektu budou místní obyvatelé, akademické instituce, neziskové a státní pracoviště, myslivecké spolky a zájmové skupiny, které působí přímo i nepřímo v území dopadu. Vlk, druh chráněný národní i evropskou legislativou, má nezastupitelnou pozitivní ekologickou roli při regulaci volně žijících živočichů. Soužití s vlky však provázejí i výrazné hospodářské dopady – již dnes vlci způsobují škody pastevcům a myslivcům na obou stranách hranice. Nicméně stávající nesoulad v českých a saských ochranářských postupech (systém prevence a kompenzace škod), či monitoringu a informovanosti nyní působí komplikace v ochraně vlka i před vlkem. Jedině kooperace, komunikace a společné úsilí při ochraně zvýší úspěšnost existence vlka v přeshraničním regionu, přičemž bude tato existence na obou stranách hranice společensky přijatelná.

Vlk obecný zachycený na sněhu.
Foto: Staffan Widstrand

Aktivity projektu:

V rámci projektu je naplánováno pět tematických pracovních balíčků, AOPK ČR se podílí na realizaci čtyř:

Spolupráce na aktivitě “Přenos znalostí a systému managementových opatření z Německa do Čech”

 • Ustanovení odborné platformy.
 • Přenos znalostí a managementových přístupů z Německa do ČR - výstup: posouzení aplikovatelnosti stávající německé praxe, její případná úprava a následná implementace do českého prostředí.

Zodpovědnost za aktivitu “Prevence škod vznikajících ze strany vlků zájmovým skupinám”

 • Vytipování vhodných recipientů preventivních opatření vzniku škod vlky.
 • Pilotní aplikace ochranných prostředků na ochranu hospodářských zvířat - výstup: vybudování oplocení, využití pasteveckých psů, vyhodnocení efektivity opatření proti vlkům.
 • Zpřesnění a systemizace kompenzace škod – výstup: systemizace postupů pro řešení škod, návrh strategie prevence škod s celorepublikovou účinností.
 • Zveřejnění a šíření výzkumných výstupů – výstup: semináře pro stakeholdery a odbornou veřejnost, případný dotazníkový průzkum mezi stakeholdery, konference pro specialisty.
 • Monitoring veškerých nastalých konfliktních situací a jejich reportování zodpovědným orgánům státní správy a veřejnosti.

Spolupráce na aktivitě “Monitoring vlčích populací v celém regionu”

 • Prvotní terénní průzkum (výstup: definice zájmového území, odhad recentního počtu smeček) a naplánování kalendáře terénních prací.
 • Pravidelný a kontinuální monitoring vlčích smeček (výstup: odhad množství, početnosti a distribuce smeček) dle kompatibilní metodiky.

Zodpovědnost za aktivitu “Publicita a objektivní informování veřejnosti v regionu i na národní úrovni”

 • Prezentace informací z projektu na webu a sociálních sítí - výstup: veřejně dostupný zdroj objektivních informací o přítomnosti vlka v pohraničí, jeho rolí, vlivu na krajinu i obyvatele a zájmové skupiny (v rámci projektu vznikly webové stránky – navratvlku.cz).
 • Semináře pro školy a veřejnost v regionu – výstup: studenti vybraných regionálních středních lesnických a zemědělských škol coby potenciální zástupci zájmových skupin budou informováni o roli vlka v krajině a možnostech předcházení a řešení případných konfliktních situací.
 • Regionální putovní výstava, rozsáhlá aktualizace již existující německé prezentace, vznik česko-německé verze – výstup: česko-německá prezentace, která vznikne v průběhu projektu.
 • Zapojení veřejných médií, na regionální i národní úrovni při zveřejňování vědeckých výstupů – výsup: veřejně dostupné informace o průběhu projektu, stavu vlků v pohraničí a jejich vlivu na krajinu i obyvatele a zájmové skupiny.
 • Spoluorganizace tradičního Vlčího dne – výstup: 2 konání “Vlčího dne” veřejné publicity k projektu na hromadných venkovních akcích.
 • Uspořádání odborné konference na závěr projektu – výstup: odborná veřejnost bude informována o výstupech projektu.

Kontakty:

RNDr. Jindřiška Jelínková, Ph. D.
Vedoucí oddělení druhové ochrany živočichů
Mgr. Markéta Curatolo Jůnová
Vedoucí oddělení projektů s mezinárodní účastí