Název projektu: Posilování populací perlorodky říční v přeshraničních lokalitách soustavy Natura 2000

Logo EÚS. Logo Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Číslo projektu: 221
Místo realizace: Česko-Bavorsko-Saské trojmezí  v evropsky významných lokalitách Bystřina - Lužní potok, Südliche Regnitz und Zinnbach a dále v PR Dreiländereck, v PR Bystřina a v NPP Lužní potok. Projekt je dále vázán na vodní toky Rokytnice/Südlicher Regnitz, Lužní potok/Zinnbach, Bystřina/Wolfsbach, Pekelský potok/Höllbach, Újezdský potok/Mähringsbach, Perlový potok/Perlenbach a Bocksbach.
Program: Program přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014 - 2020
Zdroj financování: 85% ERDF (Evropský fond pro regionální rozvoj), 15% MŽP
Celkový rozpočet: 323.774 €
Doba trvání projektu: 01/2018-12/2020
Hlavní partner projektu: Bund Naturschutz in Bayern e.V.

Výstupy projektu:

Putování krajinou Hranicka za perlami zdejší přírody - hledačka a omalovánky
Perly ašské přírody - brožura

Video:
Život perlorodek

Cíle a náplň projektu:

Předkládaný projekt svými cíli, opatřeními a aktivitami reaguje především na snižování druhové rozmanitosti v oblasti Česko-Bavorsko-Saského trojmezí. Zaměřuje se na ochranu a posílení populací perlorodky říční (Margaritifera margaritifera), jejímž prostřednictvím přispívá také ke zlepšení stanovištních podmínek dalších ohrožených rostlinných a živočišných druhů - zejména druhů vázaných na oligotrofní vody a nelesní typy přírodních stanovišť.

Perlorodka říční pro svůj vývoj potřebuje rybího hostitele, v jehož žábrách se larva vyvíjí v malou perlorodku. Tímto hostitelem je pstruh potoční, což samo o sobě ukazuje na kvalitu vody a charakter toku, v němž oba žijí. Jedná se o čisté, živinově chudé vody, s přirozeným meandrujícím korytem a písčitým-štěrkovitým dnem. Pro vývoj malých perlorodek je důležitá dostatečná teplota vody a přítomnost kamenito-písčitého substrátu, v němž se mohou schovat. Ke stavbě schránek potřebují perlorodky dostatek organického vápníku, který získávají z detritu, jež jim slouží také jako potrava.

Současný stav populace perlorodky říční v oblasti Ašského výběžku lze označit jako postupně klesající. Velikost populace je cca 30.000 jedinců, nicméně početnost je v rámci toků velmi nevyrovnaná - od nižších desítek (Bockbach), stovek (Bystřina), přes nižší tisíce (Lužní potok a Rokytnice). Důvodem je zejména nízká až neexistující přirozená reprodukce druhu na části povodí. Přesto, že se lokálně daří zlepšovat kvalitu biotopu, nelze za stávajících podmínek očekávat obnovení přirozené reprodukce na takové úrovni, která by zajistila stabilizaci a záchranu druhu. Doplnění chybějících juvenilních jedinců do přestárlé populace lze zajistit pomocí posilovacích odchovů.

V minulosti bylo v rámci regionu provedeno několik posilovacích výsadků za účelem zmlazení populace. Byly však realizovány pouze na tocích s nejnižší početností – Lužní potok, Rokytnice a Bystřina. Tito odchovaní jedinci jsou již nalézáni v rámci populací daných toků, celkové posílení populace je možné odhadnout na 1000 – 2000 jedinců.

Jedním ze zásadních problémů dosavadních posilovacích odchovů je neznalost příznivých míst pro vysazení juvenilních perlorodek.  Na Lužním potoce je tento problém částečně vyřešen stavbou odchovného prvku, ale na dalších tocích nejsou tato místa známa. Navíc i přes relativně velkou celkovou početnost jedinců v rámci regionu (jedna z nejvyšších v rámci střední Evropy) představuje velký problém fragmentace populací v rámci toků, postupná ztráta koloniálního charakteru výskytu, což negativně ovlivňuje možnost přirozené reprodukce a schopnost druhu odolávat nepříznivým jevům (např. povodním, kolonie jsou stabilní, vydrží, zatímco rozptýlení jedinci jsou často spláchnuti či překryti usazeným sedimenty).

Aktivity projektu:

  • Obnova a zlepšení funkce potravních stružek (Wolfsbach/Bystřina, Brodivý potok, Zinnbach/Lužní potok). Péče o odchovné stružky na potoce Zinnbach/Lužní potok. Údržba pramenných území, malých lučních struh a obnova tůní.
  • Péče o luční plochy v okolí potoků s cílem zvýšit podíl květnatých luk s čertkusem lučním.
  • Prosvětlení dřevin na březích potoků s cílem snížit zastínění vodních toků, dosáhnout zvýšení teploty vody a posílit remízky s podpůrnou meliorační funkcí.
  • Získání glochidií a mladých pstruhů za účelem jejich infestace/invadace v rámci podpůrných populačních opatření pro odchov.
  • Vypracování genetické analýzy jednotlivých populací pstruhů ve spádovém území Südliche Regnitz/Rokytnice s cílem zajistit co nejvyšší efektivitu podpůrných populačních opatření k odchovu.
  • Odchov mladých perlorodek ve speciálních chovných stružkách a následné vypuštění mladých perlorodek ve vhodných úsecích jednotlivých potoků.
  • Realizace fyzikálně-chemického průzkumu vod s cílem určit nejlepší místa pro vysazení mladých perlorodek.
  • Provedení bioindikačních testů s cílem určit počet přírůstků a míru mortality mladých perlorodek.
  • Příprava podkladů pro informační materiály a školení, realizace exkurzí a výukových programů pro místní školní zařízení.

Kontakty:

RNDr. Jindřiška Jelínková, Ph. D.
Vedoucí oddělení druhové ochrany živočichů
Mgr. Markéta Curatolo Jůnová
Vedoucí oddělení projektů s mezinárodní účastí
Perlorodka říční ve svém přirozené biotopu.
Slavkovský les z výšky.
Odchovny perlorodky říční v Huschermulle.
Perlorodka říční ve vodě.